Науково-педагогічна активність відповідно до п.30 Ліцензійних умов для закладів вищої освіти за 2016-2020 рр.

30.1. наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection

1. Романів О.Я. Визначення параметра Грюнайзена рентгенографічним методом та явної частини ангармонізму сплавів на основі Cu і Ni / О.Я. Романів, Д.І. Вадець, В.І. Гаращенко, О.В. Гаращенко, Я.І. Федишин // Журнал нано- та електронної фізики / Journal of nano- and electronic physics.  Том 10.  № 5  05040(4cc).  2018. DOI: 10.21272/jnep.10(5).05040  PACS numbers: 61.66.Dk, 65.40.De

2. Romaniv O.Y. The Grüneisen Parameter and the Apparent Part of the General Measure of Anharmonicity of Solid Solutions of the Fe-Ni System / O.Y.Romaniv, D. I. Vadets, V. I. Garashchenko, O. V. Garashchenko // Journal of nano- and electronic physics. – 2019. – Vol. 11, no. 5. – С. 05023-1-05023-URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnef_2019_11_5_25

3. Romaniv O.Y., Vadets D.I., Garashchenko O.V., Garashchenko V.I., Fedyshyn Y.I., Forsyuk S.L. RMS Dynamic Displacements of Atoms and Their Complexes from the Equilibrium Position in Crystals. Journal of nano- and electronic physics. Vol. 12. No 3, 2020. 03018(5pp). doi.org/10.21272/jnep.12(3).03018 PACS numbers: 61.66.Dk, 65.40.De. URL : https://jnep.sumdu.edu.ua/en/full_article/3041

30.2. наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

1.Романів О.Я. Сучасні модифікації моделі маркетинг-мікс та особливості їх застосування у туризмі / О.Я. Романів, А.С. Романів // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 2. – Том 2. – С. 251-256.

2.Романів О.Я. Шлюбно-сімейна ситуація Рівненської області у дзеркалі всеукраїнських та загальноєвропейських трендів/ О.Я. Романів, А.С. Романів, А.Ф. Онопрійчук // Часопис соціально-економічної географії. – Випуск 23 (2). – Харків: Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 187-206

3.Романів О.Я. Роздільне визначення амплітуди теплових коливань катіона і аніона в кристалічній гратці типу NaCl / О.Я. Романів, Я.І. Федишин, Д.І. Вадець, Т.Я. Федишин // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 80 — С. 3-7. doi:10.15421/nvlvet8001

4.Романів О.Я. Співставлення ангармонічних характеристик іонних кристалів/ О.Я. Романів, Я.І. Федишин, Д.І. Вадець, О.В. Гаращенко, Т.Я. Федишин, О.М. Вихрист // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2018, т 20, № 85. – С. 9-13. doi: 10.15421/nvlvet8502

5.Романів О.Я. Оцінка параметра Грюнайзена гексаборидів металів / О.Я. Романів, Д.І. Вадець, В.І. Гаращенко, О.В. Гаращенко, Я.І. Федишин // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 2018, т 20, № 90. – С. 36-39.  doi: 10.32718/nvlvet9008

6.Романів О.Я. Туристичні кліматичні ресурси НПП “Синевир”: моделювання сучасних змін / О.Я. Романів, А.С. Романів // Науковий вісник Чернівецького університету. – Випуск 803. – Географія. – 2018. – С. 71 – 80.

7.Романів О.Я. Оцінка параметра Грюнайзена та явної міри ангармонізму додекаборидів / О.Я. Романів, Д.І. Вадець, В.І. Гаращенко, О.В. Гаращенко, Я.І. Федишин // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 2018, т 20, № 90. – С. 3-6. doi: 10.32718/nvlvet9001

8.Романів О.Я. Поведінка споживачів на ринку ресторанних послуг міста Житомира / О.Я. Романів, Г.М. Тарасюк, І.І. Корнійчук // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Любіцева О.О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 45. – С. 100-111.

9. Романів О.Я., Рибачок О.М., Савельєва Д.В. Стріт-арт в туристичному просторі Житомира. Географія та туризм. № 54. 2019. С. 41-49.

30.3. наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;

 1. Методологічні основи географічних наукових досліджень учнів Малої академії наук України : навч. – метод. посіб. / [А. Романів, О. Романів, О. Яроменко та ін., ; відп. За вип. О. Лісовий, С. Лихота]. – К., 2016. – 72 с. Авторський внесок 30 %.

Рекомендовано до друку Національним центром «Мала академія наук України» як розробку, що відзначена у 2013 році Дипломом І ступеня Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.

 1. Романів О.Я. Фізичний лабораторний практикум : Навчальний посібник. / Д. І. Вадець, В. І. Гаращенко, О. В. Гаращенко, О. Я. Романів. – Рівне : НУВГП, 2016. – 176 с. Авторський внесок 25 % (автору належать розробки уніфікованих звітів про виконання лабораторних робіт та результати повної математичної обробки результатів експериментів).

Рекомендовано вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування (протокол № 9 від 23.09.2016 р.).

3. Романів О.Я. Міжнародний стоматологічний туризм як перспективний туристичний продукт: погляд крізь призму світового досвіду // Сучасні вектори розвитку туризму: тенденції та перспективи країн Європейського регіону : міжнародна монографія (колектив авторів / за заг. ред. Л. Заставецької). Тернопіль : Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2020. – С. 75-103.

30.8. виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;

Відповідальний виконавець наукової теми: «Удосконалення територіальної організації туристсько-рекреаційного комплексу Житомирської області» (номер державної реєстрації 0117U005469), термін виконання: 01.01.2018 р. – 31.12.2023 р.

30.9. керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру “Мала академія наук України”;  участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”;

Робота у складі журі II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Рівненської Малої академії наук. Накази Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації:

від 08.02.2016 р. № 59;

від 03.02.2017 р. № 46;

від 31.01.2018 р. № 35;

від 31.01.2019 р. № 18;

від 31.01.2020 р. № 18.

Керівництво школярами, які зайняли призові місця II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України”:

2016-2017 н.р.

 1. Булейко Софія Олександрівна – учениця 10 класу Рівненського обласного ліцею-інтернату, тема роботи «Медико-гігієнічна оцінка погодних умов міста Рівне (на прикладі зимових місяців)» – І місце на ІІ етапі та ІІІ місце на ІІІ етапі конкурсу
 2. Беседюк Анатолій Романович – учень 10 класу Рівненського обласного ліцею-інтернату, тема роботи «Ставки Рівненської області: просторова диференціація, ресурси та раціональне використання» – ІІ місце на ІІ етапі конкурсу

2017-2018 н.р.:

 1. Білик Олександр Віталійович – учень 11 класу Рівненської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 15, тема роботи «Просторово-часові закономірності динаміки основних гідротермічних характеристик клімату Рівненської області» – І місце на ІІ етапі конкурсу та І місце на ІІІ етапі конкурсу
 2. Беседюк Анатолій Романович – учень 11 класу Рівненського обласного ліцею-інтернату, тема роботи «Ставки Рівненської області як об’єкти рекреаційного менеджменту» – І місце на ІІ етапі конкурсу
 3. Кватерчук Анна Олександрівна – учениця 10 класу Рівненської української гімназії, тема роботи «Водні ресурси Рівненської області: проблеми формування та раціонального використання в умовах глобальних змін клімату» – ІІ місце на ІІ етапі конкурсу
 4. Булейко Софія Олександрівна – учениця 11 класу Рівненського обласного ліцею-інтернату, тема роботи «Оцінювання патогенності погоди та її подразнювальної дії у місті Рівне» – ІІ місце на ІІ етапі конкурсу
 5. Зайдель Вікторія Ігорівна – учениця 11 класу Рівненського обласного ліцею-інтернату, тема роботи «Небезпечно сильні опади у місті Рівне та причини їх утворення» – ІІІ місце на ІІ етапі конкурсу
 6. Мелещук Юлія Франеківна – учениця 11 класу Чудельської ЗОШ І-ІІІ ст. Сарненського району, тема роботи «Багаторічна мінливість атмосферних опадів холодного періоду року в Сарненському районі» – ІІІ місце на ІІ етапі конкурсу

2018-2019 н.р.:

 1. Ковалевич Юрій Олександрович – учень 11 класу Глиннівського НВК “ЗНЗ І-ІІІ ступенів — ДНЗ” Рокитнівського району Рівненської області, тема роботи «Туристсько-рекреаційне використання природно-заповідного фонду у межах прикордонних територій півночі Рівненської області» – ІІІ місце на ІІ етапі конкурсу
 2. Красовська Катерина Вікторівна – учениця 9 класу Рівненської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 15, тема роботи «Географія кулінарного туризму Чехії» – ІІІ місце на ІІ етапі конкурсу
 3. Яковець Тетяна Василівна – учениця 10 класу Чудельської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сарненського району Рівненської області, тема роботи «Перспективи розвитку експорто-орієнтованого плодово-ягідного агропромислового кластеру Рівненщини» – ІІ місце на ІІ етапі конкурсу
 4. Курилас Владислава Василівна – учениця 11 класу Рівненського обласного наукового ліцею, тема роботи «Розвиток міжнародного туризму в умовах глобалізації та перспективи для України» – ІІІ місце на ІІ етапі конкурсу
 5. Кватерчук Анна Олександрівна – учениця 11 класу Рівненської української гімназії, тема роботи «Оцінювання стану водних ресурсів Рівненщини та їхній вплив на регіональну економіку» – І місце на ІІ етапі конкурсу
 6. Железна Дар’я Миколаївна – учениця 9 класу Рівненського обласного наукового ліцею, тема роботи «Зміни режиму та інтенсивності опадів за даними метеостанцій Сарни та Рівне» – ІІІ місце на ІІ етапі конкурсу
 7. Янелло Лариса Станіславівна – учениця 10 класу Сарненської гімназії Рівненської області, тема роботи «Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря міста Сарни» – І місце на ІІ етапі конкурсу, ІІІ місце на ІІІ етапі конкурсу.
 8. Бойко Анастасія Володимирівна – учениця 10 класу Рівненської ЗОШ № 13, тема роботи «Параметри снігового покриву у м. Рівне у 2005-2017 роках» – ІІІ місце на ІІ етапі конкурсу.
 9. Станков Артем Віталійович – учень 10 класу Сарненської гімназії Рівненської області, тема роботи «Мінливість вітрового режиму Рівненщини в умовах трансформації клімату» – ІІ місце на ІІ етапі конкурсу.

2019-2020 н.р.:

 1. Павлюк Романа Тарасівна – учениця 9 класу Рівненської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів «Центр надії» ім. Надії Маринович, тема роботи «Сучасні демографічні процеси Рівненщини в контексті концепції демографічного переходу» – ІІІ місце на ІІ етапі конкурсу.
 2. Стельмах Дмитро Юрійович – учень 10 класу Костопільської загальноосвітньої школи-комплексу І-ІІІ ступенів № 6, тема роботи «Електоральна географія Рівненської області: порівняльний аналіз 2014 та 2019 років» – ІІ місце на ІІ етапі конкурсу.
 3. Красовська Катерина Вікторівна – учениця 10 класу Рівненської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 15, тема роботи «Географія кави: глобальний, національний та регіональний виміри» – ІІ місце на ІІ етапі конкурсу.
 4. Васькевич Марія Миколаївна – учениця 10 класу Дубровицького навчально-виховного комплексу “Ліцей-ЗОШ I-IIІ ступенів”, тема роботи «Проблема збереження гідрологічних об’єктів і їх роль в екосистемі міста (на прикладі м. Дубровиця)» – ІІІ місце на ІІ етапі конкурсу.
 5. Турченюк Анна Василівна – учениця 11 класу Рівненської української гімназії, тема роботи «Геоекологічні особливості утворення та стану стічних вод Рівненської області» – І місце на ІІ етапі конкурсу.
 6. Железна Дар’я Миколаївна – учениця 10 класу Рівненського обласного наукового ліцею, тема роботи «Визначення атмосферної посухи за метеорологічними даними в умовах змін клімату» – ІІІ місце на ІІ етапі конкурсу
 7. Станков Артем Віталійович – учень 11 класу Сарненської гімназії Рівненської області, тема роботи «Вітровий режим Рівненщини: вивчення для потреб вітроенергетики» – ІІ місце на ІІ етапі конкурсу.
 8. Янелло Лариса Станіславівна – учениця 11 класу Сарненської гімназії Рівненської області, тема роботи «Тепловий режим мікроклімату міста Сарни» – І місце на ІІ етапі конкурсу.
 9. Бойко Анастасія Володимирівна – учениця 11 класу Рівненської ЗОШ № 13, тема роботи «Параметри снігового покриву Рівненщини та суміжних територій в умовах трансформації клімату» – ІІІ місце на ІІ етапі конкурсу.

30.13. наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;

 1. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Географія туризму» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм» факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту організацій і адміністрування / Розробник: канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Романів О.Я. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 79 с.
 2. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Географія туризму» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм» факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту організацій і адміністрування / Розробник: канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Романів О.Я. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 50 с.
 3. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Історія розвитку туризму у світі та в Україні» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм» факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту організацій і адміністрування / Розробник: канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Романів О.Я. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 50 с.
 4. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Історія розвитку туризму у світі та в Україні» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм» факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту організацій і адміністрування / Розробник: канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Романів О.Я. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 36 с.
 5. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм» факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту організацій і адміністрування / Розробник: канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Романів О.Я. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 48 с.
 6. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм» факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту організацій і адміністрування / Розробник: канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Романів О.Я. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 40 с.
 7. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Туристська та рекреаційна картографія» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм» факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту організацій і адміністрування / Розробник: канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Романів О.Я. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 30 с.
 8. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Туристська та рекреаційна картографія» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм» факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту організацій і адміністрування / Розробник: канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Романів О.Я. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 50 с.
 9. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 242 “Туризм” освітнього ступеня “бакалавр” (відповідає напряму підготовки 6.140103 “Туризм” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за “Переліком-2006”) / Упорядники: О.В. Мілінчук, О.Я. Романів. Житомир: ЖДТУ, 2017. – 58 с.
 10. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Туристичні дестинації» для студентів освітнього ступеня «магістр» денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм» факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту організацій і адміністрування / Розробник: канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Романів О.Я. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 30 с.
 11. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Туристичні дестинації» для студентів освітнього ступеня «магістр» денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм» факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту організацій і адміністрування / Розробник: канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Романів О.Я. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 40 с.
 12. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Туризмологія» для студентів освітнього ступеня «магістр» денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм» факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту організацій і адміністрування / Розробник: канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Романів О.Я. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 40 с.
 13. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Туризмологія» для студентів освітнього ступеня «магістр» денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм» факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту організацій і адміністрування / Розробник: канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Романів О.Я. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 40 с.
 14. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 242 “Туризм” освітньо-професійної програми «Туризмознавство» освітнього ступеня “магістр” / Укладачі: О.Я. Романів, Ю.В. Давидюк, О.В. Мілінчук, О.В. Олійник. – Житомир: ЖДТУ, 2018. – 68 с.
 15. Наскрізна програма практик та методичні вказівки до їх виконання для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 242 «Туризм» / Укладачі: Г.М. Тарасюк, О.П. Пащенко, О.Я. Романів, В.В. Гринів. – Житомир: ЖДТУ, 2018. – 65 с.

30.14. керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

У квітні 2018 році студентки ЖДТУ факультету економіки та менеджменту групи ТЗ-1 В. Марченкова та Д. Савельєва з науковим проектом «Туристичне таксі Житомира як конкурентоспроможний міський туристичний продукт», підготовленим під керівництвом доц. Романів О.Я., здобули третє місце у рамках Всеукраїнської стипендіальної програми «Майбутнє туристичної галузі». Конкурс проводився спільно МОН України та національним туристичним оператором «Travel professional Group» на базі КНУ ім. Т.Г. Шевченка.

У грудні 2018 року на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт стипендіальної програми «Майбутнє туристичної галузі України» наукова робота студентів магістратури спец. 242 «Туризм» Рибачка О. та Савельєвої Д. на тему «Стріт-арт Житомира» здобула призове третє місце. Конкурс проводився спільно МОН України та національним туристичним оператором «Travel professional Group» на базі Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.

У 2018-2019 н.р. зайняли перше місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студенських наукових робіт у Житомирському державному технологічному університеті та подали на ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студенських наукових робіт такі роботи під керівництвом доц. Романів О.Я.:

 • за спец. 242 «Туризм» – студентка групи ТЗ-2М Можаровська А.В., тема роботи «Можливості розвитку міського туризму Житомирщини (на основі досвіду Норвегії)».
 • за спец. 241 «Готельно-ресторанна справа» – студент групи ТЗ-2М Корнійчук І.І., тема роботи «Стратегічне управління розвитком підприємства ресторанного бізнесу з урахуванням особливостей регіонального ринку».

У 2019-2020 н.р. зайняла перше місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студенських наукових робіт у ДУ «Житомирська політехніка» та рекомендована на ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спец. 241 «Готельно-ресторанна справа» робота студентки 4 курсу групи ТЗ-3 Мошковської К.А, тема роботи «Антикафе як інновація ресторанної та культурно-дозвіллєвої діяльності». За рішенням Галузевої комісії від 05.06.20 р. студентка нагороджена Дипломом ІІІ ступеня на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідницьких робіт з “Готельно-ресторанної справи”. 

30.15. наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

 1. Романів О.Я. Геопросторові процеси в готельному господарстві Рівненської області / О.Я. Романів, А.С. Романів // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 276-278.
 2. Романів О.Я. Підприємницька діяльність у сільському зеленому туризмі України / О.Я. Романів, М.В.Мальчик, Т.С.Трусова // Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні: збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції. – Березне, 20-21 травня 2016 р. : громадська органі-зація «Рівненський центр маркетингових досліджень», Рівне: Видавець Олег Зень, 2016. – С. 59-61.
 3. Романів О.Я. Критерії демографічного старіння Сарненського району / Романів О.Я., Онопрійчук А. Ф., Ковальчук Ю. А. // Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення: Збір-ник наукових праць Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Рівне, 20-22 жовтня 2016 р.) / Редкол.: проф. Лико Д.В. (голов. ред.) та ін. – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 115-120.
 4. Романів О.Я. Медико-кліматичне оцінювання півдня Рівненської області для потреб рекреації / О.Я. Романів, О. І. Токар, С. В. Шевчук // Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Рівне, 20-22 жовтня 2016 р.) / Редкол.: проф. Лико Д.В. (голов. ред.) та ін. – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 121-126.
 5. Романів О.Я. Цілі політики розвитку туристичного бізнесу з урахуванням екологічних аспектів / Романів О.Я., Трусова Т. С. // Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення: Збір-ник наукових праць Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Рівне, 20-22 жовтня 2016 р.) / Редкол.: проф. Лико Д.В. (голов. ред.) та ін. – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 127-131.
 6. Романів О.Я. Регіон як інвентивна туристична дестинація / О.Я. Романів, О. В. Яроменко, М. М. Микулін // Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Рівне, 20-22 жовтня 2016 р.) / Редкол.: проф. Лико Д.В. (голов. ред.) та ін. – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 142-145.
 7. Романів О.Я. Використання ресурсів освітнього середовища університету в системі співпраці «ВНЗ – школа» / О.Я. Романів, А.С. Романів // Університет і школа: перс-пективи співпраці: збірник тез І Всеукраїнської науко-во-практичної кон-ференції. – Рівне, 8 лютого 2017 р. : Національний університет водного гос-подарства та природокори-стування, Рівне, 2017. – С. 81-84.
 8. Романів О.Я. Сучасні тренди стоматологічного туризму / О.Я. Романів // Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу, логістики та туризму: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі: зб. матер. ІV Всеукр. науково-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (20-22 квіт. 2017 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2017. – С. 145-148.
 9. Романів О.Я. Пивний туризм як перспективний туристичний продукт України / О.Я. Романів // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки (17.05.2017 р.). – Т.2. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6899
 10. Романив О.Я. Пригородная пешая тропа как туристская аттракция / О.Я, Романив, А.С. Романив // Барановичские краеведческие чтения: Тезисы докладов Международной научно-практической конференции (4 ноября 2017 г., г. Барановичи, Республика Беларусь) — Барановичи, 2017. – С. 42-43.
 11. Романив О.Я. Социологические методы исследования: опыт применения для изучения населения в Рокитновском районе / О.Я. Романив, Т.М.Свиридович // Барановичские краеведческие чтения: Тезисы докладов Международной научно-практической конференции (4 ноября 2017 г., г. Барановичи, Республика Беларусь) — Барановичи, 2017. – С. 44-45.
 12. Романів О.Я. Туристичне таксі як інноваційний туристичний продукт / О.Я. Романів, В.В.Марченкова, Д. В. Савельєва // Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку : зб. матер. Міжнар. науково-практ. on-line конф. (21–23 груд. 2017 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2017. – С. 306-308. URL https://km-news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2012/10/zbirnyk-tez-gruden-2017.pdf
 13. Романів О.Я. Сучасні тренди подієвого туризму / О.Я. Романів // Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку : зб. матер. Міжнар. науково-практ. on-line конф. (21–23 груд. 2017 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2017. – С. 303-305. URL: https://km-news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2012/10/zbirnyk-tez-gruden-2017.pdf
 14. Романів О.Я. Соціальний статус як передумова туристичної активності населення Рокитнівського району / О.Я. Романів, Т.М. Свиридович // Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 15-17 березня 2018 р.) / Редкол.: проф. В.С. Мошинський (голов. ред.) та ін. – Рівне: видавець О. Зень, 2018. – С. 26-30.
 15. Романів О.Я. Територіально-функціональна організація транспортних туристичних дестинацій: зарубіжний досвід / О.Я. Романів, А.С. Романів // Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 15-17 березня 2018 р.) / Редкол.: проф. В.С. Мошинський (голов. ред.) та ін. – Рівне: видавець О. Зень, 2018. – С. 247-253.
 16. Романів О.Я. Створення геопарку “Базальтові стовпи” як перспективний напрям розвитку геотуризму / О.Я. Романів, А.С. Романів, В.О. Мержук // Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 15-17 березня 2018 р.) / Редкол.: проф. В.С. Мошинський (голов. ред.) та ін. – Рівне: видавець О. Зень, 2018. – С. 288-295.
 17. Романів О.Я. Маркетингове дослідження моделі поведінки споживачів ринку ресторанних послуг міста Житомира / О.Я. Романів, І.І. Корнійчук, А.С. Романів // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. ЖДТУ, 16-18 травня 2018 р. – С. 478-479. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/15-2.pdf
 18. Romaniv O. Development of the SMEs hotels in the Rivne region // Cучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу, логістики та туризму: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі: зб. матер. V Всеукр. науково-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (19-21 квіт. 2018 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2018. – С. 132-135.
 19. Romaniv O. The problems and prospects of the tourism development of the Lower Polissia National Nature Park / Romaniv O., Romaniv А. // Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу, логістики та туризму: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі: зб. матер. V Всеукр. науково-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (19-21 квіт. 2018 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2018. – С. 120-122.
 20. Романів О.Я. Період охолодження та його параметри в регіонах України/ О.Я. Романів, А.С. Романів // Регіональні екологічні проблеми в умовах сталого розвитку. Збірник наукових праць ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (Рівне, 18-20 жовтня 2018 р.) / Голова редкол. Д.В. Лико [та ін.]. – Рівне : видавець О. Зень, 2018. – С. 340-344.
 21. Романів О.Я. Перспективна мережа національних природних парків Рівненщини як основа рекреаційного природокористування в умовах інклюзивного туризму / О.Я. Романів, А.С. Романів // Природні ресурси регіону: проблеми використання,С. ревіталізації та охорони: Матеріали ІІІ-го міжнародного наукового семінару. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 296-300.
 22. Романів О.Я. Стратегічні орієнтири розвитку сільського зеленого туризму Рівненщини / Романів О.Я., Романів А. С., Федорова О. Г. // Індустрія туризму і сфера гостинності в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з нагоди 10-ої річниці створення кафедри туризму та готельного господарства у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк, 27 вересня 2018 р.) / відпов. ред. Л. В. Ільїн. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. – С. 41-42.
 23. Романів О.Я. Диверсифікація видів урботуризму міста Новограда-Волинського / Романів О.Я., Загоруй О.В. // Матеріали Міжнародної науково-практичної on-line конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку» (20-22 грудня 2018 р., м. Житомир). – Житомир, 2018. – URL: https://km-news.ztu.edu.ua
 24. Романів О.Я. SWOT-аналіз розвитку сільського зеленого туризму у Житомирській області / Романів О.Я., Чернишова Т.М. // Матеріали Міжнародної науково-практичної on-line конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку» (20-22 грудня 2018 р., м. Житомир). – Житомир, 2018. – URL: https://km-news.ztu.edu.ua
 25. Романів О.Я. Природно-рекреаційні ресурси міських поселень Норвегії / Романів О.Я., Можаровська А.В. // Матеріали Міжнародної науково-практичної on-line конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку» (20-22 грудня 2018 р., м. Житомир). – Житомир, 2018. – URL: https://km-news.ztu.edu.ua
 26. Романів О.Я. Дослідження геопросторової життєдіяльності малих груп осіб (на прикладі окремої родини) / О. Романів, В. Клубей // Суспільна географія: наукові традиції і сучасні виклики : матеріали Всеукраїнського наукового семінару, присвяченого 110-літтю від народження доктора географічних наук, професора О. Т. Ващенка (м. Львів, 13 грудня 2018 р.) / [відп. ред. проф. О. Шаблій]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 132-139.
 27. Романів О.Я. Географія абортного туризму / О.Я. Романів, Н.О. Яковлева // Актуальні проблеми регіональних досліджень : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 13–14 грудня 2018 р.) / за ред. В. Й. Лажніка. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С. 97-101.
 28. Романів О.Я. Оцінювання клімату НПП “Синевир” за моделлю туристичного індексу кліматичного комфорту / Романів О.Я., Романів А.С. // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнар. конф. (26-28 верес. 2018 р.) – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2018. – С. 26-28.
 29. Романів О.Я. Діти-сироти та позбавлені батьківської опіки в Україні: суспільно-географічні аспекти / Романів О.Я. // Сучасний стан, проблеми та перспективи географічної науки в Україні: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, присвяченого 65-річчю з дня народження професора Ольги Володимирівни Заставецької (м. Тернопіль, 27 квітня 2018 р.). – Тернопіль : Вектор, 2018. – С. 81-86.
 30. Романів О.Я. Міжнародний стоматологічний туризм як перспективний туристичний продукт: погляд крізь призму світового досвіду / Романів О.Я. // Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16-17 травня 2019 р.). – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національно-го педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2019. – С. 112-121.
 31. Романів О.Я. Рейтингове оцінювання круїзних ліній у Червоному морі / О.Я. Романів, Д.В. Савельєва // Актуальні проблеми регіональних досліджень : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 12–13 грудня 2019 р.) / за ред. В. Й. Лажніка. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – С. 66-70.
 32. Романів О.Я. Антикафе як інновація у ресторанному бізнесі / О.Я. Романів, К.А. Мошковська // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку». Державний університет «Житомирська політехніка», 19-21 грудня 2019 р. – С. 605-607.
 33. Романів О.Я. Глибокий туризм як інноваційний напрям в туріндустрії / О.Я. Романів, О.М. Рибачок // Підприємництво у сфері послуг: реалії сьогодення і перспективи : матер. IІ Всеукр. Інтернет-конф. (15 листопада 2019 р., м. Черкаси). – Черкаси : Ю.А. Чабаненко, 2019. – С. 31-32.
 34. Романів О.Я. Аналіз метеорологічної інформації: міні-дослідження з використанням інтернет-джерел. Позашкілля. № 11 (155). Листопад 2019. Київ : Видавництво педагогічної перси та літератури “Шкільний світ”, 2019. – С. 30-33.
 35. Романів О.Я. Ресурси для рекреаційного лісокористування Житомирщини: історико-географічні аспекти. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир, 11-15 травня 2020 року. С. 870-872. URL : https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/17.-istoriya-rozvytku-turyzmu-v-ukrayini-ta-sviti.pdf
 36. Романів О.Я. Умови конкуренції на ринку туроперейтингу України. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир, 11-15 травня 2020 року. С. 901-902. URL : https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/20.-menedzhment-i-marketyng-u-sferi-turyzmu-i-gotelno-restorannoyi-spravy.pdf
 37. Романів О.Я., Буравська Я.А. Політика норвезького уряду в галузі міжнародного туризму. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир, 11-15 травня 2020 року. С. 903-905. URL :https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/20.-menedzhment-i-marketyng-u-sferi-turyzmu-i-gotelno-restorannoyi-spravy.pdf
 38. Романів О.Я., Ладюк О.Д. Проблеми забезпечення україноцентризму туристичної освіти в Україні у контексті нових викликів глобалізації та пандемії COVID-19. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир, 11-15 травня 2020 року. С. 932-933. URL : https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/23.-teoriya-i-praktyka-pidgotovky-fahivtsiv-dlya-sfery-turyzmu-j-gotelno-restorannoyi-spravy.pdf
 39. Романів О.Я. WIZER.ME – сервіс для створення інтерактивних друкованих чи електронних форм для проведення занять в умовах традиційної та дистанційної форм освіти. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир, 11-15 травня 2020 року. С. 934-935. URL : https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/23.-teoriya-i-praktyka-pidgotovky-fahivtsiv-dlya-sfery-turyzmu-j-gotelno-restorannoyi-spravy.pdf
 40. Романів О. Я. Урбантуризм в умовах поширення моделі овертуризму: напрями врегулювання розвитку. Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Рівне, 3 квітня 2020 року. МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2020. С.144-148.
 41. Романів О.Я. Сучасний стан та перспективи круїзного туризму в Червоному морі. Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 50-ої річниці створення Рівненського відділу Українського географічного товариства у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 24-25 квітня 2020 р.) / редкол.: В.С. Мошинський, Н.Б. Савіна, М.О. Клименко, С.І. Коротун та ін. Рівне: НУВГП, 2020. С. 168-172.
 42. Romaniv O.Y. Cooperation of economic and ecological factors of public health and consequence of its combined influence in Ukraine. Modern engineering and innovative technologies.Issue № 11. Part 4. May 2020. Karlsruhe: SerGelEva&Co, 2020. P. 150-155.

30.16. участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;

Дійсний член Українського географічного товариства (УГТ) з 1995 року і до сьогодні. Член Вченої Ради Рівненського відділу УГТ, член президії Рівненського відділу УГТ з 2001 року і до сьогодні.

30.18. наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.

Надання консультаційних послуг «ФОП Савицький В.» з питань геомаркетингу послуг на регіональних ринках у 2016-2018 рр.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *