Науково-педагогічна активність відповідно до п.30 Ліцензійних умов для закладів вищої освіти за 2016-2020 рр.

30.1. наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection

1. Романів О.Я. Визначення параметра Грюнайзена рентгенографічним методом та явної частини ангармонізму сплавів на основі Cu і Ni / О.Я. Романів, Д.І. Вадець, В.І. Гаращенко, О.В. Гаращенко, Я.І. Федишин // Журнал нано- та електронної фізики / Journal of nano- and electronic physics. – Том 10. – № 5 – 05040(4cc). – 2018. DOI: 10.21272/jnep.10(5).05040  PACS numbers: 61.66.Dk, 65.40.De

2. Romaniv O.Y. The Grüneisen Parameter and the Apparent Part of the General Measure of Anharmonicity of Solid Solutions of the Fe-Ni System / O.Y.Romaniv, D. I. Vadets, V. I. Garashchenko, O. V. Garashchenko // Journal of nano- and electronic physics. – 2019. – Vol. 11, no. 5. – С. 05023-1-05023-URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnef_2019_11_5_25

30.2. наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

1.Романів О.Я. Сучасні модифікації моделі маркетинг-мікс та особливості їх застосування у туризмі / О.Я. Романів, А.С. Романів // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 2. – Том 2. – С. 251-256.

2.Романів О.Я. Шлюбно-сімейна ситуація Рівненської області у дзеркалі всеукраїнських та загальноєвропейських трендів/ О.Я. Романів, А.С. Романів, А.Ф. Онопрійчук // Часопис соціально-економічної географії. – Випуск 23 (2). – Харків: Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 187-206

3.Романів О.Я. Роздільне визначення амплітуди теплових коливань катіона і аніона в кристалічній гратці типу NaCl / О.Я. Романів, Я.І. Федишин, Д.І. Вадець, Т.Я. Федишин // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжи-цького, 2017, т 19, № 80 — С. 3-7. doi:10.15421/nvlvet8001

4.Романів О.Я. Співставлення ангармонічних характеристик іонних кристалів/ О.Я. Романів, Я.І. Федишин, Д.І. Вадець, О.В. Гаращенко, Т.Я. Федишин, О.М. Вихрист // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2018, т 20, № 85. – С. 9-13. doi: 10.15421/nvlvet8502

5.Романів О.Я. Оцінка параметра Грюнайзена гексаборидів металів / О.Я. Романів, Д.І. Вадець, В.І. Гаращенко, О.В. Гаращенко, Я.І. Федишин // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 2018, т 20, № 90. – С. 36-39.  doi: 10.32718/nvlvet9008

6.Романів О.Я. Туристичні кліматичні ресурси НПП “Синевир”: моделювання сучасних змін / О.Я. Романів, А.С. Романів // Науковий вісник Чернівецького університету. – Випуск 803. – Географія. – 2018. – С. 71 – 80.

7.Романів О.Я. Оцінка параметра Грюнайзена та явної міри ангармонізму додекаборидів / О.Я. Романів, Д.І. Вадець, В.І. Гаращенко, О.В. Гаращенко, Я.І. Федишин // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 2018, т 20, № 90. – С. 3-6. doi: 10.32718/nvlvet9001

8.Романів О.Я. Поведінка споживачів на ринку ресторанних послуг міста Житомира / О.Я. Романів, Г.М. Тарасюк, І.І. Корнійчук // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Любіцева О.О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 45. – С. 100-111.

9.Романів О.Я. Аналіз метеорологічної інформації: міні-дослідження з використанням інтернет-джерел. // Серія “Позашкілля”. № 11 (155). Листопад 2019. Київ : Видавництво педагогічної перси та літератури “Шкільний світ”, 2019. – С. 30-33.

10. Романів О.Я., Рибачок О.М., Савельєва Д.В. Стріт-арт в туристичному просторі Житомира // Географія та туризм. № 54. 2019. С. 41-49.

30.3. наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;

 1. Методологічні основи географічних наукових досліджень учнів Малої академії наук України : навч. – метод. посіб. / [А. Романів, О. Романів, О. Яроменко та ін., ; відп. За вип. О. Лісовий, С. Лихота]. – К., 2016. – 72 с. Авторський внесок 30 %.

Рекомендовано до друку Національним центром «Мала академія наук України» як розробку, що відзначена у 2013 році Дипломом І ступеня Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.

 1. Романів О.Я. Фізичний лабораторний практикум : Навчальний посібник. / Д. І. Вадець, В. І. Гаращенко, О. В. Гаращенко, О. Я. Романів. – Рівне : НУВГП, 2016. – 176 с. Авторський внесок 25 % (автору належать розробки уніфікованих звітів про виконання лабораторних робіт та результати повної математичної обробки результатів експериментів).

Рекомендовано вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування (протокол № 9 від 23.09.2016 р.).

30.8. виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;

Відповідальний виконавець наукової теми: «Удосконалення територіальної організації туристсько-рекреаційного комплексу Житомирської області» (номер державної реєстрації 0117U005469), термін виконання: 01.01.2018 р. – 31.12.2023 р.

30.9. керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру “Мала академія наук України”;  участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”;

Робота у складі журі II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Рівненської Малої академії наук. Накази Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації:

від 08.02.2016 р. № 59;

від 03.02.2017 р. № 46;

від 31.01.2018 р. № 35;

від 31.01.2019 р. № 18;

від 31.01.2020 р. № 18.

Керівництво школярами, які зайняли призові місця II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України”:

2016-2017 н.р.

 1. Булейко Софія Олександрівна – учениця 10 класу Рівненського обласного ліцею-інтернату, тема роботи «Медико-гігієнічна оцінка погодних умов міста Рівне (на прикладі зимових місяців)» – І місце на ІІ етапі та ІІІ місце на ІІІ етапі конкурсу
 2. Беседюк Анатолій Романович – учень 10 класу Рівненського обласного ліцею-інтернату, тема роботи «Ставки Рівненської області: просторова диференціація, ресурси та раціональне використання» – ІІ місце на ІІ етапі конкурсу

2017-2018 н.р.:

 1. Білик Олександр Віталійович – учень 11 класу Рівненської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 15, тема роботи «Просторово-часові закономірності динаміки основних гідротермічних характеристик клімату Рівненської області» – І місце на ІІ етапі конкурсу та І місце на ІІІ етапі конкурсу
 2. Беседюк Анатолій Романович – учень 11 класу Рівненського обласного ліцею-інтернату, тема роботи «Ставки Рівненської області як об’єкти рекреаційного менеджменту» – І місце на ІІ етапі конкурсу
 3. Кватерчук Анна Олександрівна – учениця 10 класу Рівненської української гімназії, тема роботи «Водні ресурси Рівненської області: проблеми формування та раціонального використання в умовах глобальних змін клімату» – ІІ місце на ІІ етапі конкурсу
 4. Булейко Софія Олександрівна – учениця 11 класу Рівненського обласного ліцею-інтернату, тема роботи «Оцінювання патогенності погоди та її подразнювальної дії у місті Рівне» – ІІ місце на ІІ етапі конкурсу
 5. Зайдель Вікторія Ігорівна – учениця 11 класу Рівненського обласного ліцею-інтернату, тема роботи «Небезпечно сильні опади у місті Рівне та причини їх утворення» – ІІІ місце на ІІ етапі конкурсу
 6. Мелещук Юлія Франеківна – учениця 11 класу Чудельської ЗОШ І-ІІІ ст. Сарненського району, тема роботи «Багаторічна мінливість атмосферних опадів холодного періоду року в Сарненському районі» – ІІІ місце на ІІ етапі конкурсу

2018-2019 н.р.:

 1. Ковалевич Юрій Олександрович – учень 11 класу Глиннівського НВК “ЗНЗ І-ІІІ ступенів — ДНЗ” Рокитнівського району Рівненської області, тема роботи «Туристсько-рекреаційне використання природно-заповідного фонду у межах прикордонних територій півночі Рівненської області» – ІІІ місце на ІІ етапі конкурсу
 2. Красовська Катерина Вікторівна – учениця 9 класу Рівненської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 15, тема роботи «Географія кулінарного туризму Чехії» – ІІІ місце на ІІ етапі конкурсу
 3. Яковець Тетяна Василівна – учениця 10 класу Чудельської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сарненського району Рівненської області, тема роботи «Перспективи розвитку експорто-орієнтованого плодово-ягідного агропромислового кластеру Рівненщини» – ІІ місце на ІІ етапі конкурсу
 4. Курилас Владислава Василівна – учениця 11 класу Рівненського обласного наукового ліцею, тема роботи «Розвиток міжнародного туризму в умовах глобалізації та перспективи для України» – ІІІ місце на ІІ етапі конкурсу
 5. Кватерчук Анна Олександрівна – учениця 11 класу Рівненської української гімназії, тема роботи «Оцінювання стану водних ресурсів Рівненщини та їхній вплив на регіональну економіку» – І місце на ІІ етапі конкурсу
 6. Железна Дар’я Миколаївна – учениця 9 класу Рівненського обласного наукового ліцею, тема роботи «Зміни режиму та інтенсивності опадів за даними метеостанцій Сарни та Рівне» – ІІІ місце на ІІ етапі конкурсу
 7. Янелло Лариса Станіславівна – учениця 10 класу Сарненської гімназії Рівненської області, тема роботи «Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря міста Сарни» – І місце на ІІ етапі конкурсу, ІІІ місце на ІІІ етапі конкурсу.
 8. Бойко Анастасія Володимирівна – учениця 10 класу Рівненської ЗОШ № 13, тема роботи «Параметри снігового покриву у м. Рівне у 2005-2017 роках» – ІІІ місце на ІІ етапі конкурсу.
 9. Станков Артем Віталійович – учень 10 класу Сарненської гімназії Рівненської області, тема роботи «Мінливість вітрового режиму Рівненщини в умовах трансформації клімату» – ІІ місце на ІІ етапі конкурсу.

2019-2020 н.р.:

 1. Павлюк Романа Тарасівна – учениця 9 класу Рівненської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів «Центр надії» ім. Надії Маринович, тема роботи «Сучасні демографічні процеси Рівненщини в контексті концепції демографічного переходу» – ІІІ місце на ІІ етапі конкурсу.
 2. Стельмах Дмитро Юрійович – учень 10 класу Костопільської загальноосвітньої школи-комплексу І-ІІІ ступенів № 6, тема роботи «Електоральна географія Рівненської області: порівняльний аналіз 2014 та 2019 років» – ІІ місце на ІІ етапі конкурсу.
 3. Красовська Катерина Вікторівна – учениця 10 класу Рівненської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 15, тема роботи «Географія кави: глобальний, національний та регіональний виміри» – ІІ місце на ІІ етапі конкурсу.
 4. Васькевич Марія Миколаївна – учениця 10 класу Дубровицького навчально-виховного комплексу “Ліцей-ЗОШ I-IIІ ступенів”, тема роботи «Проблема збереження гідрологічних об’єктів і їх роль в екосистемі міста (на прикладі м. Дубровиця)» – ІІІ місце на ІІ етапі конкурсу.
 5. Турченюк Анна Василівна – учениця 11 класу Рівненської української гімназії, тема роботи «Геоекологічні особливості утворення та стану стічних вод Рівненської області» – І місце на ІІ етапі конкурсу.
 6. Железна Дар’я Миколаївна – учениця 10 класу Рівненського обласного наукового ліцею, тема роботи «Визначення атмосферної посухи за метеорологічними даними в умовах змін клімату» – ІІІ місце на ІІ етапі конкурсу
 7. Станков Артем Віталійович – учень 11 класу Сарненської гімназії Рівненської області, тема роботи «Вітровий режим Рівненщини: вивчення для потреб вітроенергетики» – ІІ місце на ІІ етапі конкурсу.
 8. Янелло Лариса Станіславівна – учениця 11 класу Сарненської гімназії Рівненської області, тема роботи «Тепловий режим мікроклімату міста Сарни» – І місце на ІІ етапі конкурсу.
 9. Бойко Анастасія Володимирівна – учениця 11 класу Рівненської ЗОШ № 13, тема роботи «Параметри снігового покриву Рівненщини та суміжних територій в умовах трансформації клімату» – ІІІ місце на ІІ етапі конкурсу.

30.13. наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;

 1. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Географія туризму» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм» факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту організацій і адміністрування / Розробник: канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Романів О.Я. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 79 с.
 2. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Географія туризму» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм» факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту організацій і адміністрування / Розробник: канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Романів О.Я. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 50 с.
 3. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Історія розвитку туризму у світі та в Україні» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм» факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту організацій і адміністрування / Розробник: канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Романів О.Я. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 50 с.
 4. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Історія розвитку туризму у світі та в Україні» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм» факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту організацій і адміністрування / Розробник: канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Романів О.Я. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 36 с.
 5. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм» факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту організацій і адміністрування / Розробник: канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Романів О.Я. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 48 с.
 6. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм» факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту організацій і адміністрування / Розробник: канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Романів О.Я. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 40 с.
 7. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Туристська та рекреаційна картографія» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм» факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту організацій і адміністрування / Розробник: канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Романів О.Я. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 30 с.
 8. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Туристська та рекреаційна картографія» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм» факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту організацій і адміністрування / Розробник: канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Романів О.Я. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 50 с.
 9. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 242 “Туризм” освітнього ступеня “бакалавр” (відповідає напряму підготовки 6.140103 “Туризм” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за “Переліком-2006”) / Упорядники: О.В. Мілінчук, О.Я. Романів. Житомир: ЖДТУ, 2017. – 58 с.
 10. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Туристичні дестинації» для студентів освітнього ступеня «магістр» денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм» факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту організацій і адміністрування / Розробник: канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Романів О.Я. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 30 с.
 11. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Туристичні дестинації» для студентів освітнього ступеня «магістр» денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм» факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту організацій і адміністрування / Розробник: канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Романів О.Я. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 40 с.
 12. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Туризмологія» для студентів освітнього ступеня «магістр» денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм» факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту організацій і адміністрування / Розробник: канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Романів О.Я. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 40 с.
 13. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Туризмологія» для студентів освітнього ступеня «магістр» денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризм» факультету економіки та менеджменту, кафедри менеджменту організацій і адміністрування / Розробник: канд. географ. наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Романів О.Я. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 40 с.
 14. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 242 “Туризм” освітньо-професійної програми «Туризмознавство» освітнього ступеня “магістр” / Укладачі: О.Я. Романів, Ю.В. Давидюк, О.В. Мілінчук, О.В. Олійник. – Житомир: ЖДТУ, 2018. – 68 с.
 15. Наскрізна програма практик та методичні вказівки до їх виконання для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 242 «Туризм» / Укладачі: Г.М. Тарасюк, О.П. Пащенко, О.Я. Романів, В.В. Гринів. – Житомир: ЖДТУ, 2018. – 65 с.

30.14. керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

У квітні 2018 році студентки ЖДТУ факультету економіки та менеджменту групи ТЗ-1 В. Марченкова та Д. Савельєва з науковим проектом «Туристичне таксі Житомира як конкурентоспроможний міський туристичний продукт», підготовленим під керівництвом доц. Романів О.Я., здобули третє місце у рамках Всеукраїнської стипендіальної програми «Майбутнє туристичної галузі». Конкурс проводився спільно МОН України та національним туристичним оператором «Travel professional Group» на базі КНУ ім. Т.Г. Шевченка.

У грудні 2018 року на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт стипендіальної програми «Майбутнє туристичної галузі України» наукова робота студентів магістратури спец. 242 «Туризм» Рибачка О. та Савельєвої Д. на тему «Стріт-арт Житомира» здобула призове третє місце. Конкурс проводився спільно МОН України та національним туристичним оператором «Travel professional Group» на базі Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.

У 2018-2019 н.р. зайняли перше місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студенських наукових робіт у Житомирському державному технологічному університеті та подали на ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студенських наукових робіт такі роботи під керівництвом доц. Романів О.Я.:

 • за спец. 242 «Туризм» – студентка групи ТЗ-2М Можаровська А.В., тема роботи «Можливості розвитку міського туризму Житомирщини (на основі досвіду Норвегії)».
 • за спец. 241 «Готельно-ресторанна справа» – студент групи ТЗ-2М Корнійчук І.І., тема роботи «Стратегічне управління розвитком підприємства ресторанного бізнесу з урахуванням особливостей регіонального ринку».

У 2019-2020 н.р. зайняла перше місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студенських наукових робіт у ДУ «Житомирська політехніка» та рекомендована на ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спец. 241 «Готельно-ресторанна справа» праця під керівництвом доц. Романів О.Я. студентки 4 курсу групи ТЗ-3 Мошковська К.А, тема роботи «Антикафе як інновація ресторанної та культурно-дозвіллєвої діяльності».

30.15. наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

 1. Романів О.Я. Геопросторові процеси в готельному господарстві Рівненської області / О.Я. Романів, А.С. Романів // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – 276-278.
 2. Романів О.Я. Підприємницька діяльність у сільському зеленому туризмі України / О.Я. Романів, М.В.Мальчик, Т.С.Трусова // Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні: збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції. – Березне, 20-21 травня 2016 р. : громадська органі-зація «Рівненський центр маркетингових досліджень», Рівне: Видавець Олег Зень, 2016. – С. 59-61.
 3. Романів О.Я. Критерії демографічного старіння Сарненського району / Романів О.Я., Онопрійчук А. Ф., Ковальчук Ю. А. // Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення: Збір-ник наукових праць Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Рівне, 20-22 жовтня 2016 р.) / Редкол.: проф. Лико Д.В. (голов. ред.) та ін. – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 115-120.
 4. Романів О.Я. Медико-кліматичне оцінювання півдня Рівненської області для потреб рекреації / О.Я. Романів, О. І. Токар, С. В. Шевчук // Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Рівне, 20-22 жовтня 2016 р.) / Редкол.: проф. Лико Д.В. (голов. ред.) та ін. – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 121-126.
 5. Романів О.Я. Цілі політики розвитку туристичного бізнесу з урахуванням екологічних аспектів / Романів О.Я., Трусова Т. С. // Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення: Збір-ник наукових праць Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Рівне, 20-22 жовтня 2016 р.) / Редкол.: проф. Лико Д.В. (голов. ред.) та ін. – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 127-131.
 6. Романів О.Я. Регіон як інвентивна туристична дестинація / О.Я. Романів, О. В. Яроменко, М. М. Микулін // Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Рівне, 20-22 жовтня 2016 р.) / Редкол.: проф. Лико Д.В. (голов. ред.) та ін. – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 142-145.
 7. Романів О.Я. Використання ресурсів освітнього середовища університету в системі співпраці «ВНЗ – школа» / О.Я. Романів, А.С. Романів // Університет і школа: перс-пективи співпраці: збірник тез І Всеукраїнської науко-во-практичної кон-ференції. – Рівне, 8 лютого 2017 р. : Національний університет водного гос-подарства та природокори-стування, Рівне, 2017. – С. 81-84.
 8. Романів О.Я. Сучасні тренди стоматологічного туризму / О.Я. Романів // Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу, логістики та туризму: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі: зб. матер. ІV Всеукр. науково-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (20-22 квіт. 2017 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2017. – С. 145-148.
 9. Романів О.Я. Пивний туризм як перспективний туристичний продукт України / О.Я. Романів // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки (17.05.2017 р.). – Т.2. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6899
 10. Романив О.Я. Пригородная пешая тропа как туристская аттракция / О.Я, Романив, А.С. Романив // Барановичские краеведческие чтения: Тезисы докладов Международной научно-практической конференции (4 ноября 2017 г., г. Барановичи, Республика Беларусь) — Барановичи, 2017. – С. 42-43.
 11. Романив О.Я. Социологические методы исследования: опыт применения для изучения населения в Рокитновском районе / О.Я. Романив, Т.М.Свиридович // Барановичские краеведческие чтения: Тезисы докладов Международной научно-практической конференции (4 ноября 2017 г., г. Барановичи, Республика Беларусь) — Барановичи, 2017. – С. 44-45.
 12. Романів О.Я. Туристичне таксі як інноваційний туристичний продукт / О.Я. Романів, В.В.Марченкова, Д. В. Савельєва // Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку : зб. матер. Міжнар. науково-практ. on-line конф. (21–23 груд. 2017 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2017. – С. 306-308. URL https://km-news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2012/10/zbirnyk-tez-gruden-2017.pdf
 13. Романів О.Я. Сучасні тренди подієвого туризму / О.Я. Романів // Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку : зб. матер. Міжнар. науково-практ. on-line конф. (21–23 груд. 2017 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2017. – С. 303-305. URL: https://km-news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2012/10/zbirnyk-tez-gruden-2017.pdf
 14. Романів О.Я. Соціальний статус як передумова туристичної активності населення Рокитнівського району / О.Я. Романів, Т.М. Свиридович // Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 15-17 березня 2018 р.) / Редкол.: проф. В.С. Мошинський (голов. ред.) та ін. – Рівне: видавець О. Зень, 2018. – С. 26-30.
 15. Романів О.Я. Територіально-функціональна організація транспортних туристичних дестинацій: зарубіжний досвід / О.Я. Романів, А.С. Романів // Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 15-17 березня 2018 р.) / Редкол.: проф. В.С. Мошинський (голов. ред.) та ін. – Рівне: видавець О. Зень, 2018. – С. 247-253.
 16. Романів О.Я. Створення геопарку “Базальтові стовпи” як перспективний напрям розвитку геотуризму / О.Я. Романів, А.С. Романів, В.О. Мержук // Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 15-17 березня 2018 р.) / Редкол.: проф. В.С. Мошинський (голов. ред.) та ін. – Рівне: видавець О. Зень, 2018. – С. 288-295.
 17. Романів О.Я. Маркетингове дослідження моделі поведінки споживачів ринку ресторанних послуг міста Житомира / О.Я. Романів, І.І. Корнійчук, А.С. Романів // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. ЖДТУ, 16-18 травня 2018 р. – С. 478-479. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/15-2.pdf
 18. Romaniv O. Development of the SMEs hotels in the Rivne region // Cучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу, логістики та туризму: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі: зб. матер. V Всеукр. науково-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (19-21 квіт. 2018 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2018. – С. 132-135.
 19. Romaniv O. The problems and prospects of the tourism development of the Lower Polissia National Nature Park / Romaniv O., Romaniv А. // Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу, логістики та туризму: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі: зб. матер. V Всеукр. науково-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (19-21 квіт. 2018 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2018. – С. 120-122.
 20. Романів О.Я. Період охолодження та його параметри в регіонах України/ О.Я. Романів, А.С. Романів // Регіональні екологічні проблеми в умовах сталого розвитку. Збірник наукових праць ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (Рівне, 18-20 жовтня 2018 р.) / Голова редкол. Д.В. Лико [та ін.]. – Рівне : видавець О. Зень, 2018. – С. 340-344.
 21. Романів О.Я. Перспективна мережа національних природних парків Рівненщини як основа рекреаційного природокористування в умовах інклюзивного туризму / О.Я. Романів, А.С. Романів // Природні ресурси регіону: проблеми використання,С. ревіталізації та охорони: Матеріали ІІІ-го міжнародного наукового семінару. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 296-300.
 22. Романів О.Я. Стратегічні орієнтири розвитку сільського зеленого туризму Рівненщини / Романів О.Я., Романів А. С., Федорова О. Г. // Індустрія туризму і сфера гостинності в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з нагоди 10-ої річниці створення кафедри туризму та готельного господарства у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк, 27 вересня 2018 р.) / відпов. ред. Л. В. Ільїн. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. – С. 41-42.
 23. Романів О.Я. Диверсифікація видів урботуризму міста Новограда-Волинського / Романів О.Я., Загоруй О.В. // Матеріали Міжнародної науково-практичної on-line конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку» (20-22 грудня 2018 р., м. Житомир). – Житомир, 2018. – URL: https://km-news.ztu.edu.ua
 24. Романів О.Я. SWOT-аналіз розвитку сільського зеленого туризму у Житомирській області / Романів О.Я., Чернишова Т.М. // Матеріали Міжнародної науково-практичної on-line конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку» (20-22 грудня 2018 р., м. Житомир). – Житомир, 2018. – URL: https://km-news.ztu.edu.ua
 25. Романів О.Я. Природно-рекреаційні ресурси міських поселень Норвегії / Романів О.Я., Можаровська А.В. // Матеріали Міжнародної науково-практичної on-line конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку» (20-22 грудня 2018 р., м. Житомир). – Житомир, 2018. – URL: https://km-news.ztu.edu.ua
 26. Романів О.Я. Дослідження геопросторової життєдіяльності малих груп осіб (на прикладі окремої родини) / О. Романів, В. Клубей // Суспільна географія: наукові традиції і сучасні виклики : матеріали Всеукраїнського наукового семінару, присвяченого 110-літтю від народження доктора географічних наук, професора О. Т. Ващенка (м. Львів, 13 грудня 2018 р.) / [відп. ред. проф. О. Шаблій]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 132-139.
 27. Романів О.Я. Географія абортного туризму / О.Я. Романів, Н.О. Яковлева // Актуальні проблеми регіональних досліджень : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 13–14 грудня 2018 р.) / за ред. В. Й. Лажніка. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С. 97-101.
 28. Романів О.Я. Оцінювання клімату НПП “Синевир” за моделлю туристичного індексу кліматичного комфорту / Романів О.Я., Романів А.С. // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнар. конф. (26-28 верес. 2018 р.) – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2018. – С. 26-28.
 29. Романів О.Я. Діти-сироти та позбавлені батьківської опіки в Україні: суспільно-географічні аспекти / Романів О.Я. // Сучасний стан, проблеми та перспективи географічної науки в Україні: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, присвяченого 65-річчю з дня народження професора Ольги Володимирівни Заставецької (м. Тернопіль, 27 квітня 2018 р.). – Тернопіль : Вектор, 2018. – С. 81-86.
 30. Романів О.Я. Міжнародний стоматологічний туризм як перспективний туристичний продукт: погляд крізь призму світового досвіду / Романів О.Я. // Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16-17 травня 2019 р.). – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національно-го педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2019. – С. 112-121.
 31. Романів О.Я. Рейтингове оцінювання круїзних ліній у Червоному морі / О.Я. Романів, Д.В. Савельєва // Актуальні проблеми регіональних досліджень : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 12–13 грудня 2019 р.) / за ред. В. Й. Лажніка. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – С. 66-70.
 32. Романів О.Я. Антикафе як інновація у ресторанному бізнесі / О.Я. Романів, К.А. Мошковська // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку». Державний університет «Житомирська політехніка», 19-21 грудня 2019 р. – С. 605-607.
 33. Романів О.Я. Глибокий туризм як інноваційний напрям в туріндустрії / О.Я. Романів, О.М. Рибачок // Підприємництво у сфері послуг: реалії сьогодення і перспективи : матер. IІ Всеукр. Інтернет-конф. (15 листопада 2019 р., м. Черкаси). – Черкаси : Ю.А. Чабаненко, 2019. – С. 31-32.

30.16. участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;

Дійсний член Українського географічного товариства (УГТ) з 2001 року і донині. Член Вченої Ради Рівненського відділу УГТ, член президії Рівненського відділу УГТ.

30.18. наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.

Надання консультаційних послуг «ФОП Савицький В.» з питань геомаркетингу послуг на регіональних ринках у 2016-2018 рр.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *